Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς, έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Κύπρο, ενώ όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.

Αποκλεισμός διαγωνιζομένων

Από τους διαγωνισμούς, αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας ALAMBRA Fresh Milk Ltd, (β) οι εργαζόμενοι σε αδελφικές εταιρείες, (γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την εταιρεία ALAMBRA Fresh Milk Ltd και των συνδεδεμένων με αδελφικές εταιρείες επιχειρήσεων, καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Τρόπος συμμετοχής στους διαγωνισμούς

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις των διαγωνισμών, θα πρέπει να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα που θα φιλοξενείται ο εκάστοτε διαγωνισμός (https://competition.alambrafreshmilk.com/ ), να γράφουν το δικό τους σημείωμα στη συσκευασία φρέσκου γάλακτος Αλάμπρα και στη συνέχεια να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται για να το αναρτήσουν.
Να σημειωθεί, ότι όσοι δεν νικήσουν, μπορούν να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας μέρος σε όσους μελλοντικούς διαγωνισμούς επιθυμούν.

Δώρα

Με τη λήξη του κάθε διαγωνισμού, οι τυχεροί νικητές που θα αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης, θα κερδίζουν το δώρο που αναγράφεται στην περιγραφή κάθε διαγωνισμού.

Ανακοίνωση νικητών

Οι νικητές θα ανακοινώνονται βάσει των αποτελεσμάτων της εκάστοτε κλήρωσης στην παρούσα σελίδα της εταιρείας ALAMBRA Fresh Milk Ltd, από όπου θα λαμβάνουν και πληροφορίες για την παραλαβή των δώρων τους.

Διεκδίκηση δώρων από τους νικητές

Μετά το πέρας 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των νικητών και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία από μέρους των νικητών για την παραλαβή των δώρων τους, τότε τα δώρα παραγράφονται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι τυχεροί που καταθέτουν ελλιπή, εσφαλμένα, άσεμνα ή προσβλητικά στοιχεία, είτε μέσω της ιστοσελίδας, είτε κατά την ηλεκτρονική/τηλεφωνική επικοινωνία με υπεύθυνο της εταιρείας ALAMBRA Fresh Milk Ltd, χάνουν το δικαίωμα στο δώρο τους.
Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απόλυτα προσωπικά και δε μεταβιβάζονται, ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα.

Διάρκεια ισχύος διαγωνισμών

Η διάρκεια των διαγωνισμών θα αναγράφεται ρητά στην περιγραφή του εκάστοτε διαγωνισμού και η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να τον παρατείνει, συντομεύσει ή και ακυρώσει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε ερώτηση των συμμετεχόντων σχετικά με τους διαγωνισμούς, η παρούσα σελίδα https://competition.alambrafreshmilk.com/ μπορεί να προσφέρει πληροφορίες, είτε με προσωπικό μήνυμα, είτε με δημόσιες απαντήσεις σε τυχόν απορίες.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την εταιρία ALAMBRA Fresh Milk Ltd (Διοργανωτής) και την Orb Communications, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού o Διοργανωτής και η Orb Communications πρόκειται να επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και συγκατάθεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα ως άνω από τον Διοργανωτή και την Orb Communications, ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του διαγωνισμού. Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των δώρων να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία.
Καλή επιτυχία!
Scroll to Top